Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde
definities:
a. Opdrachtnemer: Eigenbob.nl, gevestigd te Bennebroek, aan wie de werkzaamheden
zijn opgedragen.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon
met wie door Eigenbob.nl de opdracht wordt aangegaan.
c. Chauffeur: de persoon die voor opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden
verricht.
d. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken
m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.
e. Werkzaamheden: alle handelingen waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is
gegeven, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend
de handeling zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.
f. Ritprijs: Het berekende geheel van het aantal afgelegde kilometers waarvoor de
opdracht is aangegaan.
g. Tussenstop: Het aantal onderbrekingen dat heeft plaatsgevonden gedurende de
opdracht op verzoek van Opdrachtgever.
h. Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend doorbrengt op verzoek van de
opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Eigenbob.nl en een opdrachtgever. Verandering in deze
Algemene Voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te
worden bevestigd.
b. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene
Voorwaarden worden door Eigenbob.nl nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
c. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enige
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mocht worden, dan blijven de
overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Eigenbob.nl en de opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige of vernietigde bepalingen over een
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht worden genomen.
d. Indien Eigenbob.nl niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Eigenbob.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
e. Door Eigenbob.nl gedane aanbiedingen en prijsopgaven (en de gegevens daaruit)
mogen niet aan derden worden verstrekt/overgedragen indien er geen voorafgaande
schriftelijke toestemming is gegeven.
f. De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden kan
nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij op de andere partij en laat de
geldigheid van alle andere bedingen onverlet.
g. Alle titelwoorden die gebruikt worden in deze Algemene Voorwaarden en/of in een
overeenkomst zijn voor het gemak en zijn van geen enkel belang voor de
interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst. Hieraan
kunnen door partijen dan ook geen rechten worden ontleend.
h. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Eigenbob.nl, maar ook
voor de bestuursleden van Eigenbob.nl en voor de werknemers van Eigenbob.nl, als
waren zij door henzelf gedongen.

Artikel 3: Verbod op benadering personeel
a. Het is voor de Opdrachtgever niet toegestaan om binnen een periode van één jaar na
de laatst uitgevoerde opdracht van de chauffeur van Eigenbob.nl aan
de Opdrachtgever, om zonder toestemming van Eigenbob.nl om, chauffeurs te
benaderen met het verzoek gelijk, gelijksoortig of aanverwante diensten uit te
voeren.
b. Indien dit verbod onder punt 1 overtreden wordt, heeft Eigenbob.nl recht op
een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,00 alsmede
een bedrag van € 450,00 per dag of een gedeelte van een dag voor iedere dag dat
deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding
te verlangen.

Artikel 4: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Eigenbob.nl zijn vrijblijvend en aldus
herroepelijk.
b. Een overeenkomst tussen Eigenbob.nl en de Opdrachtgever komt tot stand
uitsluitend na schriftelijke bevestiging en/of telefonische bevestiging gevolgd door
een schriftelijke opdrachtbevestiging door Eigenbob.nl van de door de
Opdrachtgever geplaatste opdracht, dan wel door uitvoering van de opdracht door
Eigenbob.nl.
c. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst binden, Eigenbob.nl
uitsluitend indien en voor zover deze door Eigenbob.nl schriftelijk zijn bevestigd.
d. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod kunnen Eigenbob.nl
niet binden.
e. Een aanbod is één maand geldig.

Artikel 5: Uitvoering van werkzaamheden
a. Eigenbob.nl voert zijn werkzaamheden uitsluitend uit in het voertuig van de
Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord bij het sluiten van de
overeenkomst van de opdracht.
b. Aanvang van de werktijd is het tijdstip dat de chauffeur aanvangt met de
werkzaamheden en wordt in overleg met Eigenbob.nl vastgesteld.
c. Opdrachtgever dient contact te leggen met Opdrachtnemer binnen 30 minuten na
aanvang van de afgesproken starttijd.
d. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden
zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden
waaronder zulks behoort plaats te vinden na aanvaarding van de opdracht niet zullen
wijzigen. Indien de omstandigheden na aanvaarding van de opdracht wijzigen, meldt
Eigenbob.nl dit tijdig aan Opdrachtgever en is Eigenbob.nl gerechtigd om de tarieven
aan te passen, de overeenkomst te wijzigen c.q. de overeenkomst te ontbinden.
Eigenbob.nl meldt zulks per omgaande.
e. Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden worden slechts bij benadering
opgeven. Opgegeven termijnen binden Eigenbob.nl niet, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
f. Eigenbob.nl zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
g. Indien de opdrachtgever niet (tijdig) de juiste informatie verstrekt voor het uitvoeren
van de opdracht, kan Eigenbob.nl de verplichtingen jegens de opdracht opschorten.
Het risico van de schade ontstaan door de niet volledige aangeleverde informatie of
het tijdig leveren van informatie ligt in zijn geheel bij de opdrachtgever.

Artikel 6: Selectie
a. Eigenbob.nl is geheel vrij in de keuze van de chauffeur die voor de
werkzaamheden wordt ingezet. Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken, maar
Eigenbob.nl is niet gehouden hier navolging aan te geven.
Artikel 7: Prijzen en bijkomende kosten
a. Aan de Opdrachtgever zal naar aanleiding van de gesloten overeenkomst in rekening
worden gebracht de ritprijs, gebaseerd op het aantal af te leggen kilometers.
b. Aan de Opdrachtgever zal naar aanleiding van de gesloten overeenkomst in rekening
worden gebracht het aantal tussenstops, gebaseerd op het aantal onderbrekingen
tijdens de opdracht, op verzoek van Opdrachtgever. Geldend een bedrag van € 7,00
per tussenstop.
c. Aan de Opdrachtgever zal naar aanleiding van de gesloten overeenkomst in rekening
worden gebracht de wachttijd van de Opdrachtnemer. Deze wachttijd bedraagt
€1,50 per minuut, na het aflopen van de eerste tien minuten welke zit inbegrepen in
de bovengenoemde ritprijs.
d. De door Eigenbob.nl opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief btw.
e. Parkeerkosten en tolgelden zullen door de chauffeur ter plaatse worden voldaan,
tenzij de chauffeur om bijzondere redenen daartoe niet in staat is. In de laatste geval
zal ter plaatse met Opdrachtgever worden overlegd of de kosten direct door de
Opdrachtgever kunnen worden voldaan. De gemaakte parkeerkosten, tolgelden en
andere kosten gemaakt in overleg met de Opdrachtgever, worden door middel van
facturatie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
f. Kosten van onderhoud van de auto van de Opdrachtgever, verzekering,
wegenbelasting, slijtage aan auto, benzinekosten en overige kosten samenhangend
met het gebruik van de auto van Opdrachtgever zijn voor rekening van de
Opdrachtgever. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst geen gebruik wordt
gemaakt van het eigen voertuig van de Opdrachtgever, maar van een door en via
Eigenbob.nl ter beschikking gesteld voertuig, zullen de brandstofkosten, huurkosten
en overige kosten die direct samenhangen met de huur en gebruik van de huurauto
na het beëindigen van de werkzaamheden door middel van facturatie aan de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Facturatie en betaling
a. De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de in artikel 7 gemaakte kosten en
prijzen. De facturen worden opgemaakt op basis van het aantal afgelegde kilometers,
eventuele tussenstops en wachttijden. En door de chauffeur en Eigenbob.nl
gemaakte kosten met betrekking tot de opdracht.
b. De betalingstermijn is een fatale termijn, de opdrachtgever is zonder
ingebrekestelling in verzuim.
c. De factuur van Eigenbob.nl dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden
voldaan op de door Eigenbob.nl aan te geven wijze. Betaling van het
verschuldigde bedrag aan een ander dan de Opdrachtgever geldt niet als bevrijdende
betaling. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van de factuur met
de door hem gepretendeerde vorderingen op Eigenbob.nl.
d. Bij de versturen van een aanmaning wordt het factuur bedrag met € 2,50
aan administratiekosten verhoogt. Indien Eigenbob.nl de betaling 14 dagen na
aanmaning nog niet heeft ontvangen, is Eigenbob.nl genoodzaakt de
administratiekosten te verhogen naar € 30,00. Mocht de betaling alsnog uitblijven is
Eigenbob.nl genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een derde partij,
waarbij alle kosten zullen worden doorberekend.
e. Opdrachtgevers die een betalingstermijn hanteren van 30 dagen of langer kunnen dit
in overleg aanvragen, bij toezegging worden er 5% administratiekosten
doorberekend.
f. Eventuele vragen, dan wel opmerkingen over een ontvangen factuur dienen binnen
7 dagen na factuurdatum bij Eigenbob.nl kenbaar te worden gemaakt, bij
gebreke wordt het factuur als akkoord bevonden en beschouwd. Eventuele vragen
en/of opmerkingen na voornoemde periode worden niet in behandeling genomen.
g. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet dan wel
indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat
ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op
Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, ook in het geval facturatie nog niet
heeft plaatsgevonden.
h. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de
verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende
kosten. Pas na voldingen van deze bedragen strekt enige betaling door
Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vordering(en).
Een en ander ongeacht een eventuele andersluidende aanwijzing van de
Opdrachtgever.

Artikel 9: Zekerheid
a. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, of
anderszins goede grond bestaat dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt
zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Eigenbob.nl
terstond genoegzame en in de door Eigenbob.nl gewenste vorm zekerheid te stellen
en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen, bij
gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten of
ontbinden.
b. Indien de Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid a niet binnen 14 dagen
na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek gevolg heeft gegeven, worden al zijn
verplichtingen jegens Eigenbob.nl direct opeisbaar.
c. Eigenbob.nl behoud altijd het recht om zekerheid te vragen van de
Opdrachtgever.

Artikel 10: Ontbinding
a. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting,
welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van
faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling van de
Opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens vennootschap, of wanneer het
vermogen van de Opdrachtgever onder bewind wordt gesteld, de Opdrachtgever
onder curatele wordt gesteld, of wanneer op de Opdrachtgever de wettelijke
schuldsanering van toepassing wordt verklaard, is Eigenbob.nl te zijner keuze
gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem
ver toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan
wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eigenbob.nl is in die
gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te
vorderen.
b. Indien behoorlijke nakomen door Eigenbob.nl ten gevolge van één of meer
omstandigheden, die niet voor rekening van Eigenbob.nl komen – waaronder
de omstandigheden in het vorige lid genoemd, weersomstandigheden, stakingen,
overheidsmaatregelen zoals wegwerkzaamheden, de toestand van de auto naar
beoordeling van Eigenbob.nl (zoals het ontbreken van functionerende remmen,
geen veiligheidsgordels, kapotte verlichting), vertraging in het Openbaar Vervoer,
ziekte van chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden
geregeld, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft
Eigenbob.nl het recht de overeenkomst te ontbinden en is Eigenbob.nl
aan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11: Verplichtingen Opdrachtgever
a. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het afsluiten van een
WA- verzekering (conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
gestelde eisen) en een inzittendenverzekering. Opdrachtgever is verplicht deze
verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
a. Voor directe/indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, immateriële
schade, bedrijfsschade, letsel, verliezen en/of milieuschade, veroorzaakt aan
(goederen van) de Opdrachtgever of aan derden door niet, niet volledige of niet
behoorlijke uitvoering van haar werkzaamheden is Eigenbob.nl slechts aansprakelijk
in geval van opzet of grove schuld van Eigenbob.nl.
b. Onverminderd het bepaalde in lid a van dit artikel is Eigenbob.nl niet aansprakelijk
voor: het niet of niet tijdig bereiken van de bestemming van Opdrachtgever als
gevolg van onder meer slechte weeromstandigheden, omstandigheden in het
verkeer welke vertraging veroorzaken, het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de
chauffeur als gevolg van vertraging in het Openbaar Vervoer of in het verkeer, dan
wel door enige andere al dan niet voorziene oorzaak.
c. Onverminderd het bepaalde in lid a van dit artikel is Eigenbob.nl niet aansprakelijk
voor; Schade aan het Voertuig die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht;
schade of kosten als gevolg van het verlies van de no claim en/of de bonuskorting op
de autoverzekering van de opdrachtgever; schade ontstaan van zaken en/of c.q.
letsel bij inzittenden c.q. de passagier(s) aanwezig in het Voertuig tijdens de
uitvoering van de opdracht; schade of kosten en gevolge van een verkeersongeval
en/of verkeersovertreding en andere gevolgschade.
d. De Opdrachtgever vrijwaart Eigenbob.nl tegen alle aanspraken van derden
voortvloeiende uit en/of verband houdende met door Eigenbob.nl verrichte
werkzaamheden.

Artikel 13: Overmacht
a. Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is Eigenbob.nl bevoegd, hetzij de
uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht
geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, alles zonder dat de
Opdrachtgever hieraan jegens Eigenbob.nl enig recht ontleent, zoals een vergoeding
van hotelkosten, taxivergoeding en/of andere schadevergoeding(en). De
Opdrachtgever is verplicht het gedeelte van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd
naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs het geheel te betalen.
b. Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze
Algemene Voorwaarden verstaan ieder al dan niet van buiten komende
omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut
wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder
geval, doch niet uitsluitend, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlog,
maatregelen van overheidsredenen zoals wegwerkzaamheden,
weersomstandigheden, stakingen, vertragingen in het Openbaar Vervoer, ziekte van
de chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld en overige
omstandigheden waarop Eigenbob.nl geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14: Tijdwijziging of annulering
a. De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om de overeenkomst kosteloos te
annuleren, mits de annulering uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van de opdracht
plaatsvindt.
b. De bepaling in lid a van dit artikel is alleen van toepassing als de startadres van de
opdracht binnen een straal van 70 kilometer ligt vanaf de standplaats van
Eigenbob.nl te Bennebroek.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op elke aanbieding, offerte en opdracht/overeenkomst tussen Eigenbob.nl en
Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen Eigenbob.nl en Opdrachtgever uit hoofde van een
overeenkomst of voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Partijen zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag of, zulks ter vrije
keuze van de Eigenbob.nl, aan een bevoegde rechter.

Artikel 16: Rechtsvorderingen en schadevergoedingen
a. Alle rechtsvorderingen, aanspraken op schadevergoeding verjaren of vervallen
na één jaar gerekend vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 17: Klachttermijnen:
a. Klachten met betrekkingen tot chauffeurs of werkzaamheden dienen
binnen veertien dagen na beëindiging van deze werkzaamheden schriftelijk bij
Eigenbob.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht wordt
vermoed naar behoren te zijn uitgevoerd. Klachten die na deze termijn
binnenkomen, worden niet in behandeling genomen

Chat openen
Hulp nodig?
Welkom bij Eigenbob Chauffeursdiensten, waarmee kunnen wij u helpen?